afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

VALUE ADDED TAX
Hướng dẫn cách xác định giá tính thuế GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định tài Điều 7 Thông tư 219/2013/TT- BTC của Bộ tài chính:
Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay theo tháng được quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT - Từ ngày 1/1/2015 thì doanh nghiệp chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp các phụ lục kèm theo. (Theo điều 5 Luật số 71/2014/QH13)
1. Cách Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: Theo khoản 2 điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
ECOVIS AFA VIETNAM AUDITING - APRAISAL AND CONSULTING CO., LTD
Address: 142, Xo Viet Nghe Tinh Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam
Tel: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
0
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giáDesign by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Tiếng Việt