afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa , afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; accounting; thue; tax; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa

afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; tham dinh gia; afa, afac.com.vn; kiem toan; audit; ke toan; thue; afa; tham dinh gia

PENALTY FOR TAX VIOLATION
Việc xử phạt này được quy định tại Điều 108, Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2007 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC.
Việc xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn được quy định tại Điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):
Quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định thực hiện theo điều Điều 9 của thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014:
Hiện nay, mức xử phạt nộp chậm tiền thuế đang được quy định Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 (sửa đổi Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13), cụ thể như sau:
ECOVIS AFA VIETNAM AUDITING - APRAISAL AND CONSULTING CO., LTD
Address: 142, Xo Viet Nghe Tinh Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam
Tel: +84.236.363.3333 Ext: 201 - Email: info@ecovis.com.vn
Website: http://www.afac.com.vn; Web: https://www.ecovis.com/vietnam/audit
0
afac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; Thẩm định giá; afaafac.com.vn; kiểm toán; audit; kế toán; thuế; afa; Thẩm định giáDesign by: 24hdanang + 0905512238 + MAI ĐỨC TUẤN + 0905512238
Tiếng Việt